';

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

KIRILOV DENTAL CLINIC
RĘKOJMIA:

W świetle praw i obowiązków nabywcy oraz sprzedawcy, Ministerstwo Sprawiedliwości prezentuje następujące stanowisko w sprawie reklamacji usług stomatologicznych.
Pacjent ma prawo reklamować wadliwą usługę (np. źle wykonane wypełnienie czy protezę), żądając usunięcia wady i ustalając stosowny termin jej usunięcia. Pacjent może wnosić o usunięcie wad źle wykonanej usługi w ciągu roku od jej wykonania.
Od strony formalnej Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że kwestia odpowiedzialności za źle wykonane usługi stomatologiczne nie jest uregulowana przepisami szczególnymi. Zauważa, że w przypadku usług stomatologicznych strony zawierają umowę ( w większości przypadków w formie ustnej) wykonania określonego zabiegu, w ramach której jedna strona zobowiązuje się do wykonani zabiegu, zaś druga – do zapłaty wynagrodzenia.
Z uwagi na charakter usług stomatologicznych w zakresie odpowiedzialności za złe ich wykonanie zastosowanie znajdą więc regulacje Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o umowie o dzieło lub rękojmi.
Z związku z tym, każdy pacjent ma prawo skorzystać z rękojmi w ciągu roku od wykonania usługi stomatologicznej, za wady tkwiące w materiale lub wadliwym sposobie wykonania samej usługi stomatologicznej.

GWARANCJA:

Nasza placówka świadczy pełną opiekę stomatologiczną. Gwarantujemy Państwu usługi najwyższej jakości przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadryza pomocą wysokiej jakości sprzętu i materiałów. Dokonujemy wszelkich starań, aby zabiegi przez nas wykonywane były przeprowadzane z maksymalną starannością, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i wiedzą medyczną. Koszty zabiegu mogą ulec zmianie wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w planie leczenia. Gwarancja udzielana jest przy zachowaniu i przestrzeganiu zasad oraz całkowitej współpracy pacjenta z Kirilov Dental Clinic.

OKRES GWARANCJI:
 1. Wypełnienia:
  – 6 miesięcy u dzieci
  – 12 miesięcy u pacjentów dorosłych(6 miesięcy w przypadku braków zębowych lub bruksizmu)
 2. Protetyka – 24 miesiące
 3. Implanty – 5 lat.
WARUNKI GWARANCJI:

Zabiegi wykonujemy powtórnie na własny koszt, pod warunkiem przestrzegania określonych niżej zasad:

 • utrzymania odpowiedniej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych (systematyczne usuwanie złogów nazębnych),
 •  kompletne wykonanie zaleconego planu leczenia, a w szczególności uzupełnienie wszystkich brakujących zębów gdyż w przeciwnym wypadku może dochodzić do przeciążenia pozostałych zębów (w tym implantów),
 • obowiązkowe uczęszczanie na wizyty kontrolne ( raz na 6 miesięcy), podczas których wykonywany będzie przegląd jamy ustnej weryfikujący przestrzeganie zalecanych zasad higieny oraz odpłatne zabiegi profesjonalnej higienizacji (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) i zdjęcie RTG panoramiczne ( wg.potrzeb),
 • przestrzeganie zaleceń lekarza / higienistki stomatologicznej,
 • wykonywanie niezbędnych zdjęć RTG,
 • prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie uzupełnień protetycznych,
 • naprawa we własnym zakresie zrywa umowę gwarancji (gwarancja nie dotyczy napraw).
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
 • prac tymczasowych, prowizorów (korona tymczasowa, proteza natychmiastowa itp.),
 • prac wykonanych na wyraźne polecenie pacjenta, w przypadku, gdy lekarz doradza korzystniejsze, ze względu na dobro pacjenta, rozwiązanie,
 • leczenia zębów mlecznych,
 • złamań koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego,
 • uszkodzeń powstałych na skutek uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodujących przeciążenia uzupełnionej protetycznie okolicy,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku urazów mechanicznych, naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia chorób ogólnych, o których pacjent nie poinformował lekarza lub nie wiedział w chwili wykonywania usługi.
GWARANCJA PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ GDY PACJENT:
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne,
 • niedostatecznie dba o higienę jamy ustnej,
 • nie przestrzega zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza,
 • stosuje prace protetyczne niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • ingeruje mechanicznie w pracę protetyczną (również gdy robi to inny lekarz lub technik),
 • uzupełni tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie okolicy uzupełnionej protetycznie,
 • ma nieszczęśliwy wypadek,
 • gdy u pacjenta występuje naturalny zanik kości i zmiany w przyzębiu,
 • gdy u pacjenta występują współistniejące choroby ogólne wpływające na stan całego narządu żucia (cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami),
 • nie zgłasza się po odbiór pracy protetycznej do 2 tygodni od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne (ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów)

Prosimy zapoznać się z warunkami gwarancji i rękojmi, podczas wizyty poprosimy Państwa o ich zaakceptowanie i podpis.

GWARANCJE

KIRILOV DENTAL CLINIC